Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Μια ματιά στο Π.Δ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές


Τι Καθορίζει το Σχέδιο του Π.Δ.;

Το σχέδιο του Π.Δ. έχει ως σκοπό να καθορίσει:
 • τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενεργειακοί επιθεωρητές,
 • τους κανόνες και τις αρχές του έργου τους,
 • τις διαδικασίες χορήγησης άδειας,
 • την διοικητική και οργανωτική δομής της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας ( Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) και τις αρμοδιότητες της.  Ορισμός Ενεργειακής Επιθεώρησης (βλέπε άρθρο 2, παρ. 1)

  Ως ορισμός της Ενεργειακής Επιθεώρησης, ορίζεται:
  • η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας,
  • των παραγόντων που τις επηρεάζουν και
  • των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

  Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή (βλέπε άρθρο 4)

  Οι άδειες που χορηγούνται για τους ενεργειακούς επιθεωρητές χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες που αυτές με την σειρά τους σε τρεις υποκατηγορίες, οι οποίες είναι:

  Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Α’ τάξης
  1. Κτιρίου
  2. Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης
  3. Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
  Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Β’ τάξης
  1. Κτιρίου
  2. Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης
  3. Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
  Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι:
  • η άδεια Α’ τάξης, αναφέρεται μόνο σε κτίρια κατοικίας συνολικής επιφάνειας έως 1000m2, ενώ
  • η άδεια Β’ τάξης, αναφέρεται σε κτίρια ανεξαρτήτως επιφάνειας και χρήσης.

  Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών (βλέπε άρθρο 6)

  Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την χορήγηση άδειας έχουν όλοι οι Μηχανικοί απόφοιτοι Πολυτεχνείου και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
  εφόσον έχουν παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα:
  • σχεδιασμού κτιρίων,
  • συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων,
  • ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων,
  • ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και
  • ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  Επίσης οι συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές και τα έτη των σπουδών αυτών λαμβάνονται ως επαγγελματική εμπειρία.


  Επιπλέον Εκπαίδευση (βλέπε άρθρο 11, παρ. 1)

  Οι Μηχανικοί που πληρούν τα παραπάνω προσόντα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης με διενεργούμενες ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια διαφόρων χρήσεων, κατηγοριών και μεγεθών ή / και σε εγκαταστάσεις λεβήτων / εγκαταστάσεων θέρμανσης ή / και σε εγκαταστάσεις κλιματισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα καθορισθεί από το ΤΕΕ.


  Τι Είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)

  Η συγκρότηση της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. προβλέπεται από το νομοσχέδιο για την «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ψήφισης. Η δομή του θα ολοκληρωθεί κατόπιν διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης(άρθρο 14, κεφάλαιο Β).

  Το Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. είναι υπεύθυνο για:
  • την διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών,
  • την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαδικασίας και της ποιότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων (ορθότητα των εκδοθέντων πιστοποιητικών, της αξιόπιστης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς και της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3661/08 και του παρόντος προεδρικού διατάγματος)
  • τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή επιστημονικών και άλλων συμπερασμάτων, κλπ
  • την εισήγηση προς την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ προτάσεων για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που θα κριθούν αναγκαίες.
  Όσον αφορά τους ελέγχους αυτοί διενεργούνται δειγματοληπτικά, αυτεπάγγελτα και κατόπιν καταγγελιών για τυχόν αναξιοπιστία, αμφίβολη ποιότητα διενεργηθεισών επιθεωρήσεων ή / και για την αξιοπιστία και την ορθότητα των εκδοθέντων πιστοποιητικών.

  Για περισσότερες πληροφορίες για το ΠΔ από την ανοιχτή διακύβερνηση.

  1 σχόλιο: