Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Προτάσεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΑΓΕΤ Ηρακής του Ομίλου Lafarge


Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, εγκρίθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας οι προτάσεις για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ΑΓΕΤ Ηρακλής του ομίλου Lafarge, που τέθηκαν από τον Σύλλογο Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας και από την Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Μαγνησίας, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου με την χρήση εναλλακτικών καυσίμων από παραπροϊόντα διεργασιών και άλλα απορρίμματα και την εναρμόνισή του με το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας της ευρύτερης περιοχής του Ν.Μαγνησίας.
Οι προτάσεις επί της Μελέτης τέθηκαν μετά τις απαντήσεις που δόθηκαν από την εταιρεία στις 26/9/2013, σε ερωτήσεις που έθεσε ο Σύλλογος ΧΜ Μαγνησίας μετά την αξιολόγηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έκανε στις 12/9/2013.

Το επιστέγασμα των προτάσεων αυτών, είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα μεταξύ του ΤΕΕ Μαγνησίας και του Δήμου Βόλου με απώτερο σκοπό τον έλεγχο της βιομηχανίας, για την διασφάλιση της διεργασίας ώστε να αποφευχθούν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παρακάτω δίνεται αναλυτικά το κείμενο των προτάσεων, το οποίο έχει δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο:ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΌΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΣΤΟ 5Ο ΧΙΛ. ΒΌΛΟΥ – ΑΓΡΙΆΣ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείμενο της εξεταζόμενης μελέτης αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η χρήση επιπλέον εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που λειτουργεί στο 5ο χιλ. >Βόλου – Αγριάς Ν. Μαγνησίας.
Για την υφιστάμενη μονάδα έχει χορηγηθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την αρ. πρωτ. 145993/03-07-2008 Απόφαση της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ.


ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παραγωγική διαδικασία κλίνκερ και τσιμέντου περιλαμβάνει:

α)την προετοιμασία και αποθήκευση καυσίμου, 
β) την διαχείριση των πρώτων υλών κλίνκερ, 
γ) την παραγωγή κλίνκερ, 
δ) την παραγωγή τσιμέντου και την αποθήκευση και 
ε) την συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων.


Οι Α’ Ύλες (κυρίως ασβεστόλιθος και άργιλος από τοπικά λατομεία) αντιδρούν στην περιστροφική κάμινο προς κλίνκερ, το δε κλίνκερ συναλέθεται με άλλες Α’ ύλες (γύψος, ποζαλάνη και ιπτάμενη τέφρα) στους μύλους, προς παραγωγή τσιμέντου.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι τροποποιήσεις και οι επεκτάσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της εταιρείας, αφορούν αλλαγές στη λιμενική εγκατάσταση της προβλήτας Γ σχετιζόμενες με την διαδικασία φόρτωσης τελικού προϊόντος (σακκευμένο τσιμέντο) και καύσιμης ύλης (ΠΕΤ ΚΟΚ), στην παραγωγική διαδικασία της άλεσης και της ανάμιξης (χωριστή άλεση του κλίνκερ και των άλλων συστατικών και τελική ανάμειξη αυτών) και στην χρήση παραπροϊόντων ή και απορριμμάτων από άλλες παραγωγικές διεργασίες ή δραστηριότητες είτε ως εναλλακτική Α’ ύλη, είτε ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, τα οποία θα εισέρχονται στην εγκατάσταση μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων εταιρειών.

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των εναλλακτικών Α΄υλών - πέραν των ήδη χρησιμοποιουμένων - η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται στην χρήση αποβλήτων δομικών υλικών που προέρχονται από λατομεία (πέτρες χώματα, χαλίκι), από την παραγωγή σκυροδέματος (υπολείμματα βαρελών, υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια, πλακίδια, ξύλα, γυαλί) και μπάζα εκσκαφών, καθώς και απόβλητα από την επεξεργασία μετάλλων (υλικά αμμοβολής, συγκόλλησης και σκόνη, σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων).

Χρήση Εναλλακτικών Καυσίμων Στα πλαίσια της μείωσης του ενεργειακού κόστους, η εταιρεία αναζητά εναλλακτικές πηγές ενέργειας, που θα αντικαταστήσουν ή θα δρουν συμπληρωματικά με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα που ήδη χρησιμοποιεί. Η μέχρι τώρα εμπειρία, που έχει αποκομίσει η εταιρεία μετά από την επιτυχημένη εισαγωγή τής βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα στο μίγμα καυσίμων της, της παρέχει το πλεονέκτημα του κατάλληλου σχεδιασμού των μονάδων της, ώστε να υποδεχθούν εναλλακτικά καύσιμα πέραν των υπαρχόντων.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων συμβάλλει:

 • στη μείωση των ποσοτήτων υλικών που θα οδηγούνταν στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και επομένως στην εφαρμογή της νομοθεσίας που απαιτεί ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό αποβλήτων να εκτρέπεται από τους ΧΥΤΑ και να αξιοποιείται είτε με ανακύκλωση είτε με ανάκτηση ενέργειας 
 • την αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ και επομένως τη μείωση της ανάγκης συνεχούς αναζήτησης νέων χώρων ταφής απορριμμάτων, αλλά και τη μείωση του κόστους κατασκευής των ΧΥΤΑ 
 • στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, όπως τα ορυκτά μη ανανεώσιμα καύσιμα καθώς και στη μείωση των επιπτώσεων από την εξόρυξη και την επεξεργασία τους 
 • στην εξεύρεση λύσης στο δισεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος από την επεξεργασία λυμάτων και υγρών αποβλήτων 


ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ - ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας πρέπει να καθοριστούν και να τηρηθούν αυστηρές συνθήκες λειτουργίας, τεχνικές απαιτήσεις και οριακές τιμές εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω όροι και περιορισμοί:

 1. Η μονάδα να σχεδιαστεί να κατασκευαστεί, να εξοπλιστεί και να λειτουργεί κατά τρόπον ώστε η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων (αποβλήτων) να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο, ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850°C επί τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα, ενώ τα απαέρια της καύσης πρέπει να διοχετεύονται σε θάλαμο μετάκαυσης με προδιαγραφή σε 1100°C για 3 sec. Κάθε γραµµή των µονάδων αποτέφρωσης υψηλού δυναµικού πρέπει να είναι εφοδιασμένη µε έναν τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, ο οποίος πρέπει να τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία µόλις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850 °C. Οι εν λόγω καυστήρες χρησιµοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής των µονάδων για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της θερµοκρασίας των 850 °C σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόµη στο θάλαµο καύσης άκαυτα υλικά. 
 2. Να χρησιμοποιείται αυτόματο σύστημα που να εμποδίζει την τροφοδότηση με απόβλητα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατά τη φάση εκκίνησης, μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία που αναφέρεται παραπάνω, β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η θερμοκρασία που έχει καθοριστεί παραπάνω γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς μετρήσεις υπέρβαση οιασδήποτε οριακής τιμής εκπομπών, οφειλόμενη σε ανωμαλία στη λειτουργία ή αστοχία των συστημάτων καθαρισμού των απαερίων. 
 3. Ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας πρέπει να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σχετικά με την παράδοση και την παραλαβή των αποβλήτων ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων) και στην δημόσια υγεία. Επιπλέον, πρέπει να προβλέπεται αποθηκευτική ικανότητα για τις µολυσµένες όµβριες απορροές από τους χώρους της µονάδας αποτέφρωσης ή για µολυσµένα ύδατα προερχόµενα από διαρροές ή πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Η αποθηκευτική ικανότητα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των λυµάτων, όπου χρειάζεται, πριν από την απόρριψή τους. 
 4. Οι χώροι της μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των συναφών χώρων αποθήκευσης αποβλήτων να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η διαφυγή ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά ύδατα και στα υπόγεια ύδατα. Ειδικότερα για τους αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους φυλάσσονται πτητικά ή ρευστά παραπροϊόντα ή απορρίμματα, δεν θα πρέπει να είναι μόνο στεγασμένοι αλλά και κλειστοί, ώστε να είναι απομονωμένοι από το εξωτερικό περιβάλλον. 
 5. Τα απορρίμματα ή τα παραπροϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είτε ως Α’ ύλες, είτε ως εναλλακτικά καύσιμα, θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλα πιστοποιητικά (ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14899). Εν’ προκειμένω δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά που δεν αναφέρονται με τον αντίστοιχο κωδικό ΕΚΑ στην υφιστάμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας. Η µονάδα µεταποίησης πρέπει να διαθέτει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικού εργαστηρίου. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη διενέργεια των απαιτούµενων αναλύσεων και να είναι εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή. Για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες πληρούν πρότυπα υγιεινής τουλάχιστον ισοδύναµα µε αυτά που εφαρµόζει η Κοινότητα, πρέπει να θεσπιστεί σύστηµα έγκρισης τρίτων χωρών και των εγκαταστάσεών τους, παράλληλα µε διαδικασία κοινοτικών επιθεωρήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι όροι της έγκρισης. 
 6. Οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα των ρυπαντικών ουσιών, Ολική σκόνη, HCI, HF, NOX, SO2, TOC, Διοξίνες και φουράνια, που θα καθοριστούν από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 της Κ.Υ.Α. Αρ. 36060/1155/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 1450/Β) δεν θα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπών έτσι όπως ορίζονται στην Απόφαση της 26ης Μαρτίου 2013 «Για τη θέσπιση των συμπερασμάτων βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών όσον αφορά την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστου και οξειδίου του μαγνησίου». 
 7. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπών του μέσου σταθμικού όρου όλων των μονάδων ανά παράμετρο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις συνεχείς ώρες δεν πρέπει να συνεχίζεται για κανένα λόγο η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη μονάδα. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε συνθήκες υπερβάσεων στη διάρκεια ενός έτους δεν θα υπερβαίνει τις 60 ώρες. Πιθανές δυσλειτουργίες των μονάδων θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης (διορθωτική συντήρηση, αυτοματοποίηση παύσης λειτουργίας, online μετρήσεις), τα οποία πρέπει να περιορίζουν ή να διακόπτουν την παραγωγική διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν, μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρη αποκατάστασης τους σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 


Η ΑΓΕΤ Λόγω του μεγέθους και της φύσης της δραστηριότητά της, επηρεάζει σημαντικά την τοπική κοινωνία σε ζητήματα περιβαλλοντικά και δημόσιας υγείας, ενώ συνδράμει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της χώρας. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της είναι διττά επιτακτικός. Οφείλει να προστατέψει ταυτόχρονα τόσο την βιομηχανία όσο και την τοπική κοινωνία.

Η αρμονική αυτή συνύπαρξη προϋποθέτει την δημιουργία ενός εξωτερικού τοπικού φορέα ελέγχου - στο πρότυπο του φορέα της Εθελοντικής Συνεργασίας για την Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης από την Τσιμεντοβιομηχανία που συγκλήθηκε στις 29/3/2012, μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος - για να διασφαλιστεί η σωστή τήρηση της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας σε αυτά που δεσμεύεται η βιομηχανία μέσω της ΑΕΠΟ και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο φορέας αυτός θα πρέπει να εκπροσωπείται, για μεν το τεχνικό μέρος από το ΤΕΕ Μαγνησίας, για δε το κοινωνικό από τον Δήμο Βόλου (μεγάλη ποσότητα βιολογικής ιλύος ή και ολόκληρη θα διατίθεται από τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης).

Τα συνεργαζόμενα μέρη θα πρέπει να καθορίσουν και να συμφωνήσουν σε ένα γενικό πλαίσιο ελέγχων, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εναλλακτικά καύσιμα και οι Α’ ύλες που θα χρησιμοποιούνται από το εργοστάσιο.Για τον Σύλλογο Χημικών Μηχανικών Μαγνησίας
Ο Πρόεδρος, Δημήτρης Μαγγιώρης
Το Μέλος, Νάσος Κραχάλιος

Για την Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Μαγνησίας
Η Επιμελήτρια, Μαργαρίτα Μαργαρίτη Μηχανικός Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου